สัมมนาวิชาการทางภูมิทัศน์

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จัดงานสัมมนาวิชาการทางภูมิทัศน์  ในวันที่  20   มีนาคม 2555  ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี เพื่อสรุปประเมินผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และเตรียมความพร้อมนำไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป