รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 61

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี