พิธีปิดโครงการ iWDC , iSFC , iCPC พร้อมมอบรางวัล

พิธีปิด โครงการ iWDC , iSFC , iCPC พร้อมมอบรางวัล

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปิด โครงการ iWDC , iSFC , iCPC พร้อมมอบรางวัล และร่วมถ่ายภาพกับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี