พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในพิธีปิดการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี