พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International Web Design Contest (iWDC)

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International Web Design Contest (iWDC)

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International Web Design Contest (iWDC) International Short Film Contest (iSFC) และ International Computer Programming Contest (iCPC) และร่วมลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลง  (Memorandum of Agreement) ร่วมกับ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC, iSFC, iCPC ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศ