แถลงข่าวงานประชุมวิชาการ ‘ระบบขนส่งทางราง’ มทร.ธัญบุรี เจ้าภาพหลัก

สวทน. ขนทัพกูรู แถลงข่าวงานประชุมวิชาการ ‘ระบบขนส่งทางราง’ มทร.ธัญบุรี เจ้าภาพหลัก! ชูแนวคิดโลจิสติกส์เขตอีอีซี

ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เผยว่า ปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ในการจัดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยประจำปี 2561 หรือ TRAS 2018 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยครั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน

งานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยประจำปี 2561 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Rail Logistics for Eastern Economic Corridor (EEC) : Technology & Innovation” ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ที่เป็นพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ “อีอีซี” ซึ่งมีแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ขนาดใหญ่เพื่อสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางอากาศ ทางบก ทางราง ทางน้ำ แบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) และเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าของประเทศไทยกับภูมิภาค อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง (High Speed Train) เชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และโครงการรถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ คือ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสัตหีบและท่าเรือมาบตาพุด ภายในงาน TRAS2018 ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในประเด็น “โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ด้านขนส่งทางรางในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” “การพัฒนาเมืองและระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ EEC” การเสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายในการจัดการโลจิสติกส์ด้านขนส่งสินค้าทางรางในพื้นที่ EEC” และ “การเข้าถึงเขตพื้นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมด้วยระบบขนส่งทางรางในพื้นที่ EEC” “โลจิสติกส์ทางรางในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก – เทคโนโลยีและนวัตกรรม” จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากการรถไฟแห่งประเทศไทย สมาคมการผังเมืองไทย สมาคมโลจิสติกส์และการผลิต สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.engineer.rmutt.ac.th/tras2018

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดงานฯ กล่าวว่า ศักยภาพและความพร้อมของ มทร.ธัญบุรี ต่อระบบขนส่งทางรางและการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน TRAS 2018 ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ดำเนินการหลายอย่างทั้งการเปิดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิศวกรรมระบบราง ตามนโยบายบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของรัฐบาล การมีความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) รวมถึงมหาวิทยาลัยหลักในประเทศจีน 2 แห่งคือ Beijing Jiaotong University (BJTU) และ Southwest Jiaotong University (SWJTU) ที่สำคัญ มทร.ธัญบุรี ยังมีศูนย์นวัตกรรมระบบราง ที่ให้บริการงานทางวิชาการ และทำงานวิจัยด้านสถานีรถไฟและโรงซ่อมบำรุง (Station and Depot) ด้วย ในงานประชุมวิชาการ TRAS 2018 จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และโชว์ศักยภาพด้านระบบขนส่งทางรางต่อไป.

เรื่อง/อลงกรณ์  รัตตะเวทิน

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี โทร.02 549 4994.