ผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีสืบสานวันมัคคุเทศก์ไทย

ผศ.รุ่งฤดี  อภิวัฒนศร  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีสืบสานวันมัคคุเทศก์ไทย  เพื่อเชิดชูเกียรติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และให้นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย  ณ ห้องเอกสโรชา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี