พิธีมอบตัวเป็นศิษย์และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และไหว้ครู ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี