วันแม่โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล ประจำปีการศึกษา2561

วันแม่ – นางสาวจีรวัฒน์  เหรียญอารีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล และคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดงานวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี