พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 61

พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี