ผศ.ดร.ปาริชาติ คลื่นสุวรรณ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 61

ผศ.ดร.ปาริชาติ คลื่นสุวรรณ  รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์  ณ ห้องประชุมเอกสโรชา คณะศิลปศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี