ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มทร.ธัญบุรี” 21 เม.ย. 2561

บริหารความเสี่ยง – ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”  เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการการบริหารความเสี่ยง  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี