ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ มทร.ธัญบุรี นำเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันวิชาการระบบขนส่งทางราง ระยะที่1 ” 3 เม.ย. 2561 “

ระบบราง – ผศ.ดร.เทอดเกียรติ  ลิมปิทีปราการ  หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นำเสนอผลการศึกษา “โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันวิชาการระบบขนส่งทางราง ระยะที่ 1 (Thailand Rail Academy : TRA 1)” ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี