รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร. ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 2 เม.ย. 2561

จัดการหลักสูตร – รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ ๑ พร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องประชุมเมธาวี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี