พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) วันที่ 15 มีนาคม 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) วันที่ 15 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ), สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี