ภาพบรรยากาศนิทรรศการศิลปนิพนธ์ วันที่ 13 มีนาคม 2561

ภาพบรรยากาศนิทรรศการศิลปนิพนธ์  วันที่ 13 มีนาคม 2561

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์  ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี