ภาพบรรยากาศ การต้อนรับอธิการบดีจากประเทศเยอรมันเพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับอธิการบดีจากประเทศเยอรมันเพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรีี ให้การต้อนรับ Prof.Dr.h.c. Jürgen Lehmann อธิการบดีจาก Hof University of Applied Sciences ประเทศเยอรมัน เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ณ ห้องประชุมบัวหลวง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี