ภาพบรรยากาศโครงการ บริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ รุ่นที่ ๑ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศโครงการ บริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ รุ่นที่ ๑ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการ บริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมเมธาวี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี