งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาทแก่นักเรียนในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาพถ่ายโดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี