อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Miss.Candy Nie
ผู้บริหารจาก Taikoo(Xiamen) Aircraft Engineering Co.,Ltd. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เกี่ยวกับ
หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบินในต่างประเทศ และหลักสูตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน ณ ห้องประชุม มังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี