พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  โดยมี ดร.พินิจ  บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ร่วมเป็นเกียรติ  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี