โครงการอบรม ICT สำหรับการบริหารจัดการ หลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 4.0” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรม ICT สำหรับการบริหารจัดการ หลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 4.0” วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560  ณ ห้องเมธาวี อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 47 ภาพ
จำนวน 47 ภาพ