รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ ยกย่องเป็นคนพิการต้นแบบ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิณจุฑา จุ่นวาที ได้รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ ยกย่องเป็นคนพิการต้นแบบ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 94 ภาพ
จำนวน 94 ภาพ