งานแถลงความสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560

งานแถลงความสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ปี 2560 วันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การค้า Bangsue Junction

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 173 ภาพ
จำนวน 173 ภาพ