การประชุมวิสามัญ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่1/260 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

การประชุมวิสามัญ  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี