มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ขอแสดงความยินดีกับ นายปริชญ์  นาควรรณ์ นักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์  สาขานาฏศิลป์ไทย  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ขอแสดงความยินดีกับ นายทินวุฒิ  บัวรอด นักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์   คณะศิลปกรรมศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์  สาขาดุริยางค์ไทย  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐