ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “สำนักบัณทิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2560

ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “สำนักบัณทิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” ในโอกาสศึกษาดูงานการดำเนินงานและกิจกรรมทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบัวน้ำเงิน ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี