ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ จากมทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เข้าศึกษาดูงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันและระดับหลักสูตร  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี