คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา “ค่ายภาษาอังกฤษ 2560” ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2560

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา “ค่ายภาษาอังกฤษ ๒๕๖๐” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมโครงการ  ณ คณะศิลปศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี