โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

ภาพบรรยากาศ ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่ดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาดีเด่น  ณ  ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี