โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 3

ภาพบรรยากาศ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Quality Register : TOR) ระยะที่ 3  ณ ห้องประชุม  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี