พิธีเปิดโครงการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ภาพบรรยากาศ ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี  วันที่  24 ม.ค. 2560

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี