รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ของ มทร.ธัญบุรี แก่ ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย เมือวันที่ 8 มีนาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมทร.ธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ของ มทร.ธัญบุรี แก่ ดร.สุนทร  อรุณานนท์ชัย เมือวันที่ 8 มีนาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ของ มทร.ธัญบุรี แก่ ดร.สุนทร  อรุณานนท์ชัย  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ณ อาคารสำนักงาน ซี.พี.ทาวเวอร์ 2

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี