ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในการเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี