เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนิน โครงการ อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ (อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี) เพื่อปรึกษาและสำรวจความต้องการของชุมชน อันเนื่องมาจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย มทร.ธัญบุรี (อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี) ในวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์การเรียนรู้บ้านผู้ใหญ่เล็ก) ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี