ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ให้ความรู้ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน วันที่ 6 ธ.ค. 2559

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน โดยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม ระหว่าง อบต.บึงบา กับ สนง.พลังงานจังหวัดปทุมธานี และมีหน่วยงานต่างๆ ในการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เป็นต้น

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี