โครงการอบรมเรื่อง”การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร” วันที่ 3 ก.ค. 2559

ภาพบรรยากาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง Smart Classroom (ST-1 308) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี