คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 4 ต.ค. 2559

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยน ณ ห้องปฏิบัติการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีส ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้ดูแลรับผิดชอบคือ ผศ. ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี