โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 26 พ.ค. 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล อาจารย์จากภาควิชาเคมี ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1