โครงการอบรมสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์ สำหรับผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์ สำหรับผู้ด้อยโอกาส สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ST-1809 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1