โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 (2559) วันที่ 8 พ.ค. 2559

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 (2559) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ณ วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยการนำผลงานวิจัยพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่เกิดจาการดำเนินงานในระยะที่ 1 (2557) และระยะที่ 2 (2558) ถวายแด่พระครูใบฎีกาอนุชาติ อภิชาโต เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ไปตั้งไว้ที่วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา เพื่อให้คนในชุมชนและนอกชุมชนได้เรียนรู้และมาชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บและจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 รวมถึงของใช้ส่วนพระองค์ที่พระองค์ทรงเสด็จประภาสต้นผ่านมาและจอดพักแรมที่วัดแห่งนี้ ในการนี้ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ อาจารย์ไกรมน มณีศิลป์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร และแนวทางการดูแลระบบเครือข่ายในองค์กร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนกับชุมชนต่อไป

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1