โครงการ 84 พรรษา ใส่บาตรหนังสือ เติมปัญญาสู่ห้องสมุดประสบอุทกภัย ที่วัดมูล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554