กิจกรรมทบทวนแผนการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 วันที่ี 20 พ.ค. 2559

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมทบทวนแผนการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 ตามแนวทางการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ี 20 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยจัดให้มีกิจกรรมการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเสนอแผน เพื่อการกำหนดแผนการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 ต่อไป

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1