โครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (สกอ.) วันที่ 13 พ.ค. 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (พ.ศ. 2557) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง Smart Classroom (ST-1308) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1