รายงานผลการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 01 พ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1