การฝึกสอนของนักศึกษาจาก De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 20 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ นักศึกษาจาก De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์  เข้าฝึกประสบการณ์สอนที่โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลังจากที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอนร่วมกัน วันที่ 20 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1