พิธีเปิดการประชุม “สวพ. พบนักวิจัยและลงนามสัญญารับทุน” วันที่ 30 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “สวพ. พบนักวิจัยและลงนามสัญญารับทุน” ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเมธาวี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี วันที่ 30 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1