การแถลงข่าวรายงานความก้าวหน้าโครงการ Turn Around อัลบั้ม 2 วันที่ 28 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เข้าร่วมการแถลงข่าวรายงานความก้าวหน้าโครงการ Turn Around และโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม โดยนางสาลินี  วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วันที่ 28 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1