MOU with Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 20 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ รศ.ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ Mr.Li Ling, President Zunyi Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกอบรมอาจารย์ และหาแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ห้องประชุมธัญกาฬ มทร.ธัญบุรี วันที่ 20 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1