MOUทางวิชาการในการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมจีน วันที่ 15 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล  และ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษา และวัฒนธรรมจีน  ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี วันที่ 15 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1